Monday, April 11, 2011

www.iglesiangdiosnabuhay.org

Sa Dios ang kapurihan at kaluwalhatian at pagtatagumpay...malugod po namin kayong inaanyayahan na bisitahin at buksan ang bagong website ng IDBCJ ang www.iglesiangdiosnabuhay.org

Saturday, January 16, 2010

Ang bahay ng Dios na pintuan ng langit

          Isang malugod na pagbati ng kapayapaan ang aking ipinaaabot sa lahat ng mga mambabasa ng Blog na ito at nawa ay sumaatin palagi ang patnubay ng banal na espiritu.
          Napasasalamat ako sa dakilang Dios na Buhay at sa kanyang anak na si Jesucristo na pinagkalooban Niya ng pagkakataon na magamit ang Blog na ito sa pamamahayag ng mga mabubuting balita sa layuning ilathala sa lahat ang natatanging katotohanan na kung masusumpungan ng tao ang daang matuwid patungo sa Dios at magkamit ng dakilang pangako na diliba't ang buhay na walang hanggan.  
Juan 1:23 "Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias." 
           Sa pamamagitan ng banal na aklat o nang Biblia na kinasusulatan ng mga salitang nagsisilbing tinig ng Panginoon upang marinig ng mga tao kung sino o ano ang katotohanan. Sino ang DAAN ayon sa biblia?
Juan 14:6 "Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." 
            Kung si Jesus ang daang matuwid na dapat masumpungan ng tao, meron po bang daang baluktot o di matuwid na nilalakaran ng tao? 
Kawikaan 12:15  Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo.
             Ang mangmang o walang kabatiran sa katotohanan ay lumalakad sa sariling palagay, minamabuti ang masama at ang masama ay inaaring mabuti. Ganyan ang marami sa ating mga kababayan na namulat at lumaki sa malaking kasinungalingan sa pananampalataya.
Awit 53:1  Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, Walang Dios. Nangapahamak sila, at nagsigawa ng kasuklamsuklam na kasamaan; walang gumawa ng mabuti